Sakstagala pagasta bibliotēka

Adrese: Kalna iela 2, Sakstagals, Rēzeknes nov., LV 4638

Kontakttālrunis: 64640575

E-pasts: revine@inbox.lv

Darba laiks:

Pirmdiena : 9.00- 16.00

Otrdiena: 9.00 -16.00

Trešdiena: 9.00 -16.00

Ceturtdiena:9.00- 16.00

Piektdiena: Apkalpo lasītājus Sakstagala ārējās apkalpošanas punktā Uļjanovā

Sestdiena, svētdiena – BRĪVDIENA

Katra mēneša pēdējā piektdiena – Spodrības diena

Bibliotēkas vadītāja: Ingrīda Mažāne


Vispārīga informācija

Bibliotēka dibināta 1946. gadā. Sakstagala bibliotēka ir pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde. Bibliotēkas darbība ir mērķtiecīgi organizēta un vadīta, lai iestāde atbilstu modernas klientorientētas bibliotēkas statusam ar plašu informācijas pieejamības klāstu. Bibliotēka piedāvā savus pakalpojumus pagasta iedzīvotājiem pēc dzīvesvietas, darba, mācību tuvumā, kuras darbības pamatā kvalitatīva iedzīvotāju apkalpošana.
2015. gadā Sakstagala bibliotēka akreditēta līdz 2020. gadam

Bibliotēkas piedāvājums:

 1. Daiļliteratūra
 2. Nozaru, uzziņu literatūra
 3. Bērnu literatūra
 4. Periodiskie izdevumi
 5. Novadpētniecības materiāli, tematiskās mapes
 6. Elektroniskais katalogs
 7. Starpbibliotēku abonementa (SBA) pakalpojumi
 8. Datora, interneta pakalpojumi
 9. Datu bāzes: Letonika, Lursoft „Laikrakstu bibliotēka”
 10. Printera, kopētāja, skenera bezmaksas pakalpojumi
 11. Literāri un izglītojoši pasākumi
 12. Uzziņas. Konsultācijas

Kantinieku pagasta bibliotēka

Kantinieku pagasta bibliotēka ir dibināta 1956. gada 20. augustā.

Bibliotēka ir atvērta katru darba dienu no plkst. 8:00 līdz 12:00 un no plkst. 12:30 līdz 16:30.

Kantinieku pagasta bibliotēka ir Sakstagala pagasta pārvaldes struktūrvienība, kas sniedz kvalitatīvus bibliotekāros un informatīvos pakalpojumus visiem bibliotēkas apmeklētājiem un lasītājiem, veic iespieddarbu, elektronisko izdevumu un citu dokumentu uzskaiti, saglabāšanu un nodrošina to drošību, kā arī sniedz esošās informācijas publisku pieejamību un izmantošanu.

Bibliotēkas apmeklētājiem ir nodrošināta bezmaksas pieeja datoriem un internetam, kā arī Wi-Fi punktam.

Jaunākā skolas vecuma bērniem ir iekārtots atsevišķs bērnu stūrītis (paklājs, plaukti ar dažādām rotaļlietām, sienas tāfele (baltā), bērnu galdiņš utt.), kurš sniedz iespēju radoši darboties.

Izmantojot budžeta līdzekļus, tiek komplektēts bibliotēkas fonds, veikta jaunieguvumu apstrāde, nodrošināta sabiedrībai paredzētās informācijas izplatīšana bibliotēkas lasītāju vidū.

Struktūrvienības „Kantinieku pagasta pārvalde” informatīvais izdevums „Kantinieku Ziņas” iznāk reizi trijos mēnešos (martā, jūnijā, septembrī un decembrī).